Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową przez Administratora: SLODKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa (dalej SLODKIE).

Polityka Prywatności obejmuje następujące strony internetowe administrowane przez SLODKIE:

https://www.slodkie.com/

https://www.nobilia.pl/

https://sklep.nobilia.pl/

https://www.chocotext.com/

https://www.chocomaya.pl/

https://www.choco4mat.pl/

https://www.skladpraski.pl/

http://brandmesweets.com/

https://ovocnie.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze stron Administratora.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

I. DEFINICJE

Administrator – SLODKIE sp. z o.o. (dawniej: Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa (dalej SLODKIE)

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną:

https://www.slodkie.com/

https://www.nobilia.pl/

https://sklep.nobilia.pl/

https://www.chocotext.com/

https://www.chocomaya.pl/

https://www.choco4mat.pl/

https://www.skladpraski.pl/

http://brandmesweets.com/ 

https://ovocnie.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

II. DANE OSOBOWE ZBIERANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Agnieszka Radtke, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy iod@slodkie.com lub poprzez adres pocztowy: SLODKIE sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników, takie jak:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Numer telefonu;
  3. Adres e-mail;
  4. Adres korespondencji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji. 
 4. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania, min. obsługi marketingowej, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej, doradczej.
 5. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, które gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji. 
 6. W związku z realizacją transakcji elektronicznych, dane osobowe Klientów, które są niezbędne do realizacji płatności internetowej, będą udostępniane Bankowi. Od dnia przekazania, administratorem tych danych osobowych będzie Bank. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu.
 7. W związku z realizacją usługi zakupu online, dane osobowe Klientów będą przekazane przewoźnikowi, który stanie się administratorem danych osobowych. Informacje te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi.
 8. Poprzez stronę internetową może nastąpić przekierowanie na inną stronę internetową, zarządzaną przez innego administratora. SLODKIE nie odpowiada za przetwarzane danych osobowych poprzez inne strony internetowe. Przy każdej nowej wizycie użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
  • obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
  • tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  • wysyłania treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;
  • przedstawienia oferty, mającego prowadzić do zawarcia umowy; 
  • odpowiedzi za wiadomości użytkowników serwisu;
  • realizacji zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Administrator świadczy następujące Usługi elektroniczne: 
  • Newsletter;
  • Formularz kontaktowy;
  • Rejestracja konta;
  • Złożenie zamówienia bez rejestracji;
  • Zapytanie ofertowe.
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi, poprzez wpisanie swoich danych w wyznaczonym formularzu oraz zatwierdzenie zgody. 
 4. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@slodkie.com;
  • pisemnie na adres: SLODKIE sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych, w celu przesyłania informacji na wskazany adres e-mail (zapisu do Newslettera), jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda. Podanie danych osobowych, w celu skorzystania z formularza kontaktowego, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce podać swoich danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem. 
 6. Zamówienia złożone w Sklepie online są realizowane przez domenę https://sklep.nobilia.pl/ 
 7. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona w celu zarządzania przez Klienta jego danymi, umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz Zamówieniami złożonymi w Sklepie.
 8. W Formularzu rejestracji, w celu założenia Konta, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji przez Klienta, wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Rejestruj”.
 10. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie.
 11. Klient może zrezygnować z Usługi elektronicznej:
  • Konto – poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgoda-rodo@slodkie.com
  • Newsletter – poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mailing@slodkie.com
  • Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji jest świadczona w celu złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta. W celu skorzystania z Usługi Zamówienie bez rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP;
  • Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji ma charakter jednorazowy i świadczona jest nieodpłatnie. Świadczenie Usługi elektronicznej ulega zakończeniu z chwilą zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Klienta;
  • Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi, w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia bez rejestracji. Klient zostaje zapisany na usługę Newsletter z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia bez rejestracji. Klient może skorzystać z usługi Newsletter, jeżeli wpisze swój adres e-mail w wyznaczonym miejscu;
  • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
   1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
   2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
   3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

IV. ZASADY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bądź w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa lub realizacją celu przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

V. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA GRANICE UE

 1. Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony, w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49  RODO, o ile maja zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń oraz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD. 

VI. PROFILOWANIE

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VII. REKRUTACJA

 1. Dane osobowe podane w procesie rekrutacji, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą kandydat wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres 18 miesięcy. 
 3. Do danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT, takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
 4. CV powinno zawierać klauzulę zgody o treści: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (jeżeli CV ma być brane pod uwagę w przyszłych rekrutacjach). 

 1. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@slodkie.com lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@slodkie.com 
 2. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem praca@slodkie.com 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:
  • Facebook 
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
 2. Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem, jak i innymi użytkownikami, za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora. 
 3. Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.
 4. Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora. 
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora tekstu.
 6. Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych mają na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione. 
 7. Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością, bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.
 8. Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:
  • nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
   1. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;
   2. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;
   3. zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu, w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
   4. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
   5. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
  • nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
  • nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki, skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
  • z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  • nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
  • nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
  • nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
  • nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
  • nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
  • nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.
 9. Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
  • treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
  • regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
  • są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
  • treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
  • odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
 10. Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:
  • szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
  • obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
  • niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
  • o charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób;
   BĘDĄ NIEZWŁOCZNIE KASOWANE. 
 11. Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

IX. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez poprzez stronę internatową przez Administratora: SLODKIE sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa.

Polityka Cookies obejmuje następujące strony internetowe administrowane przez SLODKIE:

https://www.slodkie.com/

https://www.nobilia.pl/

https://www.chocotext.com/

https://www.chocomaya.pl/

https://www.skladpraski.pl/

http://brandmesweets.com/ 

https://ovocnie.pl

1. Definicje:

Administrator – SLODKIE sp. z o.o. (dawniej: Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną:

https://www.slodkie.com/

https://www.nobilia.pl/

https://www.chocotext.com/

https://www.chocomaya.pl/

https://www.skladpraski.pl/

http://brandmesweets.com/ 

https://ovocnie.pl

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

3. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Firefox

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Internet Explorer

W przeglądarce Safari

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności i Cookies. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony, w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.
 4. Polityka prywatności i Cookies wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia: 25.07.2022.
 5. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności i Cookies, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym;
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE);
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • RODO.

Dodaj komentarz