DEFINICJE

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez SLODKIE i zastępują wszelkie inne warunki Zamawiającego, o ile warunki Zamawiającego nie zostały potwierdzone i zaakceptowane przez SLODKIE w formie pisemnej.
 2. Wszystkie dodatkowe ustalenia między SLODKIE a Zamawiającym, podjęte w celu realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej.
 3. SLODKIE zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu zamówienia, wyprodukowanego dla Zamawiającego, w charakterze wzorów, do własnych działań promocyjnych, w szczególności w katalogach, na stronach www, na wystawach i targach, a Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów, wykonanych na jego zlecenie, do działalności informacyjno – marketingowej SLODKIE.

II. OFERTY I CENY

 1. Ceny, przedstawiane w informacjach handlowych przesyłanych przez SLODKIE, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Cena produktu określona jest w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji.
 2. Wszystkie ceny zostały ustalone loco magazyn SLODKIE, w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 180H, w opakowaniu standardowym, wykonanym z wielowarstwowej tektury. W przypadku zastosowania innych, niestandardowych opakowań, do ceny wyrobów zostanie doliczony ich koszt. Pakowanie zamówionych produktów w indywidualne, pojedyncze opakowania podnosi koszt jednostkowy o min. 6 zł netto, w zależności od rodzaju produktu i wielkości zamówienia.
 3. Ceny nie zawierają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki według rozdzielników itp. Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników podnosi koszt jednego indywidualnie zaadresowanego opakowania o min. 4 zł netto, w zależności od stopnia komplikacji operacji logistycznej. Indywidualne rozdzielniki muszą zostać przekazane, na szablonie wysyłkowym SLODKIE, najpóźniej 10 dni roboczych przed planowaną realizacją zamówienia. 
 4. SLODKIE przedstawią wiążącą ofertę na dodatkowe czynności, związane z indywidualnym przygotowaniem wysyłki, w oparciu o otrzymane, precyzyjne wytyczne od Zamawiającego.
 5. Zamówienie Zamawiającego jest wiążące od momentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji przez SLODKIE w formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich załączników, dodatków, uzupełnień, zmian, projektów, presetów, szkiców, rysunków, wymiarów, gramatury, kolorów, smaków oraz planowanych terminów realizacji.
 6. Ostateczne rozliczenie następuje według cen brutto.

III. TECHNIKI DRUKU i PROJEKT

 1. SLODKIE zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru techniki druku dla realizacji zamówienia.
 2. Możliwość zachowania maksymalnie zbliżonej wierności skali Pantone dotyczy wyłącznie druku na białym, kredowanym papierze. Różnice w tonacji lub odcieniu koloru wynikające ze specyfiki podłoża lub technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 3. W przypadku druku w technologii CMYK, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć SLODKIE proof produkcyjny w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji projektu przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego proofu, uznaje się, że projekt dostarczony inną drogą (email, wydruk ze zwykłej drukarki itp.) został zaakceptowany przez Zamawiającego, a ewentualne odstępstwa od projektu nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 4. SLODKIE akceptuje projekty graficzne nadruku (lub materiały do jego przygotowania) przekazane pocztą e-mail i przygotowane w jednym z następujących programów: Corel Draw (*.cdr) oraz Adobe llustrator (*. ai, *.eps). W przypadku zdjęć wymagany jest format Adobe Photoshop (*.psd, *.tif, *.eps) w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, CMYK.
 5. Ze względów na obowiązujący SLODKIE globalny standard bezpieczeństwa produkcji IFS, SLODKIE nie wykonują nadruków na opakowaniach powierzonych.
 6. W przypadku personalizacji bezpośrednio na produkcie spożywczym, nie gwarantujemy wiernego odwzorowania graficznego i kolorystycznego przesłanego pliku.
 7. SLODKIE przygotowują bezpłatnie projekt graficzny nadruku w terminie do 3 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania formularza zamówienia i materiałów graficznych od Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do dwóch bezpłatnych modyfikacji projektu, przy czym przez modyfikację rozumie się każdą zmianę wysłaną do akceptacji Zamawiającego.
 8. W przypadku powtórnych realizacji tego samego projektu lub produktu mogą wystąpić różnice w kolorystyce nadruku lub cechach charakterystycznych produktu ze względów technologicznych. Różnice takie nie stanowią podstawy do reklamacji.

IV. OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1169 /2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, na opakowaniu umieszcza się następujące informacje:
  • nazwa środka spożywczego,
  • wykaz składników,
  • informacje o substancjach wywołujących alergie lub nietolerancje,
  • ilość netto żywności,
  • datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
  • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia,
  • informacje o wartości odżywczej,
  • nazwę i adres producenta lub podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu:

SLODKIE sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180H

04-464 Warszawa

tel. +48 22 647 90 00

www.slodkie.com

 1. Zamawiający przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z Aktu Verpack V Regulation oraz Aktu Verpack G Act dotyczące materiałów opakowaniowych w zakresie produktów zakupionych od SLODKIE, a wprowadzonych na rynek niemiecki. Oferta SLODKIE jest ofertą ex works i w momencie wysyłki lub odbioru zamówienia z magazynu SLODKIE, SLODKIE nie ponosi odpowiedzialności za produkt.

V. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • skuteczne przekazanie SLODKIE opatrzonego podpisem elektronicznym lub podpisanego i opatrzonego pieczęcią firmy zamówienia na piśmie, zawierającego klauzulę o treści: „Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy SLODKIE”. Za zamówienie uważa się wypełniony we wszystkich polach formularz dostępny pod adresem: https://slodkie.com/formularz-zamowienia/,
  • potwierdzenie przez SLODKIE przyjęcia zamówienia do realizacji w formie pisemnej na formularzu SLODKIE; potwierdzenie to przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia i akceptacji projektu graficznego.
 1. Termin realizacji zamówienia określony wstępnie przez pracownika Działu Handlowego stanowi jedynie termin orientacyjny. Wiążący termin realizacji, loco magazyn SLODKIE, przekazuje Zamawiającemu Dział Realizacji SLODKIE w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa powyżej.
 2. Próbki lub wzory produkcyjne przedstawione przez SLODKIE stanowią jedynie informację poglądową i nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie powstałe w SLODKIE materiały graficzne, wzory produktów i opakowań, wzory zdobnicze i użytkowe, rysunki, ilustracje, projekty i inne Materiały Produkcyjne objęte są prawami autorskimi SLODKIE (również w sytuacji, gdy Zamawiający partycypował w kosztach ich wykonania) a ich nieuprawnione wykorzystanie wiąże się z odpowiedzialnością na poniższych zasadach. SLODKIE przypomina, że zgodnie z art. 115 kodeksu karnego kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej narusza cudze prawo autorskie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
 2. W przypadku zlecenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego w innej firmie niż SLODKIE w oparciu o materiały graficzne, wzory produktów i opakowań, wzory zdobnicze i użytkowe, rysunki, ilustracje, projekty lub jakiekolwiek inne Materiały Produkcyjne SLODKIE lub materiały graficzne wykonane przez SLODKIE (presety, projekty, próbki, makiety itp.), Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SLODKIE kary umownej w wysokości 10 000 złotych. SLODKIE zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich przysługujących SLODKIE, niezależnie od złożenia zamówienia i zastrzeżonej kary umownej SLODKIE na zasadzie art. 79 ustawy o prawie autorskim jest uprawnione do żądania zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego żądania byłoby należne tytułem udzielenia przez SLODKIE zgody na korzystanie z przedmiotu objętego prawem autorskim.
 4. Materiały Produkcyjne przechowywane są przez SLODKIE przez rok od daty wyprodukowania przedmiotu zamówienia.

VII. REALIZACJA UMOWY

 1. Warunkiem skierowania umowy do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie, jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • dokonanie przez Zamawiającego, na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 45% wartości brutto zamówienia (w przypadku zamówień eksportowych – przedpłaty 100%), w terminie 3 dni od momentu wysłania przez SLODKIE Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji. Przez wpłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego SLODKIE,
  • zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego nadruku; akceptacja projektu przez Zamawiającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji, wprowadzenie zmian lub akceptacje poszczególnych etapów produkcji w późniejszym terminie nie są możliwe.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. O ile w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji nie określono innego terminu, realizacja zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni liczonym od przekazania SLODKIE zamówienia, zgodnie z pkt. VI i VII Warunków.
 2. Ze względów technologicznych, SLODKIE zastrzega sobie prawo do różnic w ilości wyprodukowanych wyrobów, w stosunku do ilości wskazanej na formularzu zamówienia. Zamówienie uważa się zrealizowane w całości w przypadku wyprodukowania wyrobów w ilości różniącej się od zamówionej +/- 10%. W każdym przypadku faktura sprzedaży zostanie wystawiona na ilości rzeczywiście wyprodukowane.
 3. SLODKIE zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu, jak i zmiany wielkości wyprodukowanego zamówienia ponad ilości określone w ust. 2, pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego produktu.
 4. SLODKIE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień, które nastąpiły w wyniku: działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarii w tym dot. linii produkcyjnych, strajków, braków w dostawach mediów, nakazów urzędowych, nawet, jeśli występują one u kooperantów SLODKIE.
 5. SLODKIE zastrzega sobie prawo do odroczenia realizacji zamówienia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zamówienia w całości.
 6. SLODKIE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia, w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego. Określony w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji termin jest wiążący dla SLODKIE, tylko w przypadku spełnienia przez Zamawiającego w terminie obowiązków wynikających z umowy. 
 7. SLODKIE gwarantuje deklarowany przez siebie minimalny okres przydatności do spożycia tylko wtedy, gdy produkty będące przedmiotem zamówienia są odpowiednio transportowane oraz przechowywane przez Zamawiającego.
 8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub z chwilą nadania go przez SLODKIE do przewozu.
 9. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością SLODKIE do czasu otrzymania całkowitej, umówionej ceny.
 10. W przypadku zamówień indywidualnych, które wymagają wprowadzenia modyfikacji, innowacji, testów produkcyjnych lub nowych technologii przez SLODKIE, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kosztów przygotowalni z góry, w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Przez wpłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego SLODKIE.
 11. W przypadku zamówień realizowanych partiami, w określonych z góry terminach, Zamawiający pokrywa z góry koszty przygotowalni i druku dotyczące całości zamówienia. Faktura na poszczególne partie zamówienia obejmuje cenę sprzedaży danej partii przedmiotu zamówienia oraz kosztu transportu dostarczonej części.
 12. W zależności od technologii produkcji, produkty SLODKIE pakowane są albo ilościowo albo wagowo. Dlatego, w ramach jednego opakowania zbiorczego, mogą wystąpić różnice w ilości lub wadze. Końcowa zbiorcza ilość produktów będących przedmiotem zamówienia jest weryfikowana i dokumentowana przez SLODKIE, przez wydaniem Zamawiającemu lub nadaniem do wysyłki.

IX. TERMINY i ZASADY DOSTAW

 1. Wydanie przedmiotu zamówienia lub nadanie go do wysyłki jest realizowane kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu całej wartości zamówienia brutto na rachunku SLODKIE, o ile umowa nie stanowi inaczej.
 2. Odbiór przedmiotu zamówienia następuje z magazynu SLODKIE, na koszt Zamawiającego, pod adresem: SLODKIE sp. z o. o., przy ul. Chełmżyńska 180 H, 04-464 Warszawa.
 3. Odbiór osobisty jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni powszednie, w godzinach: 15:00 – 17:00.
 4. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia, SLODKIE wysłała zamówienie za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu. Na zlecenie i koszt Zamawiającego, SLODKIE może wysłać przedmiot zamówienia transportem ubezpieczonym.
 5. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia z magazynu, SLODKIE nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania ww. firm transportujących.
 6. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.
 7. Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, w przypadku wysyłki przedmiotu zamówienia na palecie, przewoźnik zobowiązany jest do dostawy przesyłki pod wskazany w zleceniu adres. Przewoźnik nie ma obowiązku wniesienia przesyłki. Usługa wniesienia jest dodatkowo płatna i dostępna jedynie dla wybranych lokalizacji. SLODKIE mogą przedstawić wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z dostawą, pod warunkiem ich sprecyzowania przez Zamawiającego przed Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Zamawiający jest standardowo zobowiązany do:
  • sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej w obecności firmy kurierskiej,
  • wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki,
  • pisemnego powiadomienia SLODKIE o zaistniałej sytuacji w dniu odbioru uszkodzonej przesyłki.
 1. W przypadku odbioru zamówienia przez firmę zewnętrzną, która nie wystawia listu przewozowego ani innego dokumentu potwierdzającego odbiór, Zamawiający zobowiązany jest do awizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magazyn@slodkie.com lub logistyka@slodkie.com, maksymalnie na 24 godziny przed planowanym terminem odbioru. Awizacja musi określać dane kierowcy i numer rejestracyjny samochodu. 
 2. Niektóre produkty oferowane przez SLODKIE wymagają specyficznego transportu, w szczególności na paletach lub w samochodach – chłodniach. SLODKIE informują Zamawiającego o tego typu specyfice przewozu.
 3. Na wyraźne, pisemne zlecenie, na koszt i ryzyko Zamawiającego, przedmiot zamówienia może zostać wysłany przez SLODKE np. bez palet, w paczkach lub samochodami bez zabezpieczeń termicznych. Tak przewożone produkty nie podlegają w żadnym zakresie reklamacji w SLODKIE.

X. REKLAMACJE

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiotu zamówienia w chwili dostawy. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający informuje SLODKIE o stwierdzonych uchybieniach na formularzu, w terminie do 24 godzin od momentu odebrania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: help@slodkie.com
 2. SLODKIE kontaktuje się z Zamawiającym w sprawie otrzymanego zgłoszenia w terminie do 7 dni.
 3. W przypadku reklamacji jakościowej, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć, na swój koszt, reklamowany przedmiot zamówienia do siedziby SLODKIE. W przypadku uznania reklamacji, SLODKIE zwraca ww. koszt transportu. 
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, SLODKIE ma prawo usunąć wadę lub wymienić produkt na wolny od wad w rozsądnym terminie. SLODKIE może jednak odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. W przypadku wadliwości części zamówienia, postanowienia ust. 4 stosuje się tylko do części wadliwej. W pozostałym zakresie zamówienie uznaje się za zrealizowane prawidłowo.
 6. Reklamacje dotyczące: towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą SLODKIE, szkód powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze przedmiotu zamówienia lub niewłaściwym przechowywaniem po opuszczeniu magazynu SLODKIE, nie będą uwzględniane.
 7. Reklamacja nie wstrzymuje biegu terminu płatności i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY i ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. SLODKIE zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.
 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn niezawinionych przez SLODKIE, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz SLODKIE, kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.
 3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, powstałej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez SLODKIE zawartej umowy, SLODKIE ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych i wynosi nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeżeli w terminie 30 dni od zaistnienia, spór nie zostanie rozwiązany ugodowo, Strony poddadzą jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Warszawie.

Warunki Dostaw, Sprzedaży, Płatności Firmy SLODKIE


Raty dla biznesu