PFR

Warunki Dostaw, Sprzedaży, Płatności

Definicje:

Warunki Dostaw – Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy „Słodkie Upominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

SLODKIE – „Słodkie Upominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Materiały produkcyjne – know-how, projekty, ilustracje, presety, makiety, wizualizacje, wzory, próbki, formularze, rysunki, klisze, matryce drukarskie, wykrojniki, formy
i inne niezbędne narzędzia, potrzebne do produkcji wyrobów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez SLODKIE i zastępują wszelkie inne warunki Zamawiającego, o ile warunki Zamawiającego nie zostały potwierdzone i zaakceptowane przez SLODKIE
w formie pisemnej.

2. Wszystkie dodatkowe ustalenia między SLODKIE a Zamawiającym, podjęte w celu realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej.

3. SLODKIE zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyrobów, wyprodukowanych dla Zamawiającego, w charakterze wzorów, do własnych działań promocyjnych,
w szczególności w katalogach, na stronach www, na wystawach i targach, a Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów, wykonanych na jego zlecenie, do działalności informacyjno-marketingowej SLODKIE.

II. CENY

1.       Ceny przedstawiane w informacjach handlowych przesyłanych przez SLODKIE nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Cena produktu określona jest w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji.

2. Wszystkie ceny zostały ustalone loco magazyn SLODKIE, Warszawa,
ul. Chełmżyńska 180 H, w opakowaniu standardowym, wykonanym z 3-warstwowej tektury.

3. Ceny nie zawierają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki według rozdzielników itp. W przypadku zastosowania innych, niestandardowych opakowań, do ceny wyrobów zostanie doliczony ich koszt. Pakowanie zamówionych produktów
w indywidualne, pojedyncze opakowania podnosi koszt jednostkowy od 6 do 12 zł netto,
w zależności od rodzaju produktu i wielkości zamówienia. Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników podnosi koszt jednego indywidualnie zaadresowanego opakowania od 4 do 6 zł netto, w zależności od stopnia komplikacji operacji logistycznej. Indywidualne rozdzielniki muszą zostać przekazane najpóźniej 10 dni roboczych przed planowaną realizacją zamówienia. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z indywidualnym przygotowaniem wysyłki przygotujemy w oparciu o otrzymane precyzyjne wytyczne.

4. Ostateczne rozliczenie liczone jest od cen brutto. 

5. Zamówienie Zamawiającego jest wiążące dla SLODKIE od momentu Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia do Realizacji przez SLODKIE w formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich załączników, dodatków, uzupełnień, zmian, projektów, presetów, szkiców, rysunków, wymiarów, gramatury, kolorów, smaków, planowanych terminów realizacji.

III. MATERIAŁY PRODUKCYJNE

1. Wszystkie powstałe w SLODKIE Materiały Produkcyjne pozostają jej własnością
i objęte są jej prawami autorskimi, również w sytuacji, gdy Zamawiający partycypował
w kosztach ich wykonania. Materiały Produkcyjne przechowywane są przez SLODKIE przez rok od daty wyprodukowania przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku zlecenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego w innej firmie niż SLODKIE, w oparciu o Materiały Produkcyjne SLODKIE lub materiały graficzne wykonane przez SLODKIE (presety, projekty, próbki, makiety itp.), Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty SLODKIE kary umownej w wysokości 50% wartości ww. zamówienia. SLODKIE zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

IV. TECHNIKI DRUKU I PROJEKT: 

1. Stosowane przez  SLODKIE techniki znakowania produktu, to:

flexo (do opakowań foliowych, papierowych, aluminium i laminatów),

tampodruk (druk na metalowych i opakowaniach z tworzyw sztucznych),

druk cyfrowy (druk na papierze, opakowaniach metalowych, drewnianych
i opakowaniach z tworzyw sztucznych),

offset (druk na papierze, kartonie i tekturze),

termodruk (na papierze i kartonie),

grawerowanie laserowe (na opakowaniach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych).

tłoczenie (bezpośrednio na produktach spożywczych lub opakowaniach metalowych)

zdobienie produktów spożywczych certyfikowanymi tuszami jadalnymi

przy czym SLODKIE zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru techniki druku dla realizacji zamówienia.

2. Dla zastosowania skali Pantone Zamawiający zobowiązany jest wskazać numer koloru. Całkowita wierność skali Pantone dotyczy wyłącznie druku na białym, kredowanym papierze. Różnice w tonacji lub odcieniu koloru wynikające ze specyfiki podłoża
i technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

3. W przypadku druku w technologii CMYK, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć SLODKIE proof produkcyjny w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji projektu przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego proofu, uznaje się, że projekt dostarczony inną drogą (email, wydruk ze zwykłej drukarki itp.) został zaakceptowany przez Zamawiającego, a ewentualne odstępstwa od projektu nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

4. SLODKIE akceptuje projekty graficzne nadruku (lub materiały do jego przygotowania) – przekazane na nośniku magnetycznym lub pocztą
e-mail – przygotowane w jednym z następujących programów: Corel Draw (*.cdr), Adobe Ilustrator (*. ai, *.eps). W przypadku zdjęć wymagany jest format Adobe Photoshop (*.psd, *.tif, *.eps) w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, CMYK.

5. Ze względów na obowiązujący SLODKIE globalny standard bezpieczeństwa produkcji IFS, SLODKIE nie wykonują nadruków na opakowaniach powierzonych.

6. W przypadku personalizacji bezpośrednio na produkcie spożywczym, nie gwarantujemy wiernego odwzorowania graficznego i kolorystycznego przesłanego pliku. 

7. SLODKIE przygotowują bezpłatnie projekt graficzny nadruku w terminie do 3 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania formularza zamówienia i materiałów graficznych od Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do dwóch bezpłatnych modyfikacji projektu, przy czym przez modyfikację rozumie się każdą zmianę wysłaną do akceptacji Zamawiającego.

8. W przypadku powtórnych realizacji tego samego projektu mogą wystąpić różnice w kolorystyce nadruku ze względów technologicznych. Różnice takie nie stanowią podstawy do reklamacji.  

V. OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, na opakowaniu umieszcza się następujące informacje:

nazwę środka spożywczego,

wykaz składników,

informacje o substancjach wywołujących alergie lub nietolerancje,

ilość netto żywności,

datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,

wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia,

informacje o wartości odżywczej,

nazwę i adres producenta lub podmiotu wprowadzającego towar do obrotu

Słodkie Upominki Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Chełmżyńska 180 H

04-464 Warszawa

tel. (22) 647 90 00

www.slodkie.com

2. Zamawiający przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z Aktu Verpack
V Regulation oraz Aktu Verpack G Act dotyczące materiałów opakowaniowych w zakresie produktów zakupionych od SLODKIE, a wprowadzonych na rynek niemiecki. Oferta SLODKIE jest ofertą ex works i w momencie wysyłki lub odbioru zamówienia z magazynu SLODKIE, SLODKIE nie ponosi odpowiedzialności za produkt.

VI. ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem zawarcia umowy jest łączne spełnienie następujących warunków:

skuteczne przekazanie SLODKIE podpisanego i opatrzonego pieczęcią firmy zamówienia na piśmie, zawierającego klauzulę o treści: „Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Słodkie Upominki”; za zamówienie uważa się wypełniony we wszystkich polach formularz dostępny pod adresem: https://www.slodkieupominki.pl/formularz-zamowienia,

potwierdzenie przez SLODKIE przyjęcia zamówienia do realizacji w formie pisemnej na formularzu SLODKIE; potwierdzenie to przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia i akceptacji projektu graficznego.

2. Termin realizacji zamówienia określony wstępnie przez pracownika Działu Handlowego stanowi jedynie termin orientacyjny, wiążący termin realizacji, loco magazyn SLODKIE, zostanie przekazany Zamawiającemu przez Dział Realizacji SLODKIE
w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia Do Realizacji, o którym mowa powyżej.

VII. REALIZACJA UMOWY

Warunkiem skierowania umowy do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie, jest łączne spełnienie następujących warunków:

dokonanie przez Zamawiającego, na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty
w wysokości 45% wartości brutto zamówienia (w przypadku eksportu przedpłaty 100%),
w terminie 4 dni od momentu wysłania przez SLODKIE Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji; przez wpłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego SLODKIE,

zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego nadruku; akceptacja projektu przez Zamawiającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji, wprowadzenie zmian lub akceptacje poszczególnych etapów produkcji w późniejszym terminie nie są możliwe.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. O ile w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji nie określono innego terminu, realizacja zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni liczonym od przekazania SLODKIE zamówienia, zgodnie z pkt. VI Warunków, i akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu nadruku.

2. Ze względów technologicznych, SLODKIE zastrzega sobie prawo do różnic w ilości wyprodukowanych wyrobów w stosunku do ilości wskazanej na formularzu zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości w przypadku wyprodukowania wyrobów w ilości różniącej się od zamówionej +/- 10%. W każdym przypadku faktura sprzedaży zostanie wystawiona na ilości rzeczywiście wyprodukowane.

3. SLODKIE zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu, jak i zmiany wielkości wyprodukowanego zamówienia – ponad ilości określone w ust. 2 – pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru.

4. SLODKIE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień, które nastąpiły w wyniku: działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarii w tym dot. linii produkcyjnych, strajków, braków w dostawach mediów, nakazów urzędowych, nawet, jeśli występują one u kooperantów SLODKIE.

5. SLODKIE zastrzega sobie prawo do odroczenia realizacji zlecenia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zamówienia w całości.

6. SLODKIE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego. Określony w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji termin jest wiążący dla SLODKIE, tylko w przypadku spełnienia przez Zamawiającego w terminie obowiązków wynikających z umowy.

7. SLODKIE gwarantuje deklarowany przez siebie minimalny okres przydatności do spożycia tylko wtedy, gdy nabyte towary są odpowiednio transportowane
i przechowywane przez Zamawiającego.

8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez SLODKIE do przewozu.

9. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością SLODKIE do czasu otrzymania całkowitej umówionej zapłaty za towar.

10. W przypadku zamówień na towary dostarczane partiami w określonych z góry terminach, Zamawiający pokrywa z góry koszty przygotowalni i druku dotyczące całości zamówienia. Faktura na poszczególne partie towaru obejmuje cenę sprzedaży danej partii towaru oraz kosztu transportu dostarczanej części.  

11. W zależności od technologii produkcji, produkty SLODKIE pakowane są albo ilościowo albo wagowo. Dlatego w ramach jednego opakowania zbiorczego mogą wystąpić różnice w ilości lub wadze. Końcowa zbiorcza ilość zamówionego towaru jest sprawdzana i dokumentowana przez SLODKIE przez wydaniem Zamawiającemu lub nadaniem do wysyłki.  

IX. TERMINY I ZASADY DOSTAW

1. Wysyłki są realizowane po zaksięgowaniu całej wartości zamówienia brutto na rachunku SLODKIE, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Odbiór towaru następuje z magazynu SLODKIE, na koszt Zamawiającego, pod adresem: Słodkie Upominki Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 H, 04-464 Warszawa.

3. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, firma SLODKIE wysyła zamówienie za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu. Na zlecenie i koszt Zamawiającego, firma SLODKIE może wysłać zamówiony towar transportem ubezpieczonym.

4. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.

5. Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, w przypadku wysyłki towaru na palecie, przewoźnik zobowiązany jest do dostawy towaru do siedziby adresata. Przewoźnik nie ma obowiązku wniesienia towaru. Usługa wniesienia towaru jest dodatkowo płatna i dostępna jedynie dla wybranych lokalizacji. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane
z dostawą przygotujemy w oparciu o otrzymane od Zamawiającego wytyczne.

6. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie, Zamawiający jest standardowo zobowiązany do:

sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej,

wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki,

przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do SLODKIE w terminie do 3 dni od daty odebrania przesyłki.

7. Odbiór osobisty towaru jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni powszednie, w godzinach: 15:00- 17:00.

8. W przypadku odbioru towaru przez firmę zewnętrzną, która nie wystawia listu przewozowego ani innego dokumentu potwierdzającego odbiór, wymagana jest wcześniejsza awizacja wysłana przez Zamawiającego pocztą email na adres: lub ; awizacja musi potwierdzać dane kierowcy i numer rejestracyjny samochodu.

9. Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, SLODKIE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania bądź zaniechania ww. firm transportujących.

10. Niektóre produkty oferowane przez SLODKIE wymagają specyficznego transportu, w szczególności na paletach lub w samochodach-chłodniach. O tego typu specyfice przewozu Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez SLODKIE.

11. Na wyraźne pisemne zlecenie, na koszt i ryzyko Zamawiającego, towar może zostać wysłany bez palet, w paczkach lub samochodami bez zabezpieczeń termicznych. Tak przewożone produkty nie podlegają w żadnym zakresie reklamacji w SLODKIE.

X. REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w chwili dostawy. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich firmie SLODKIE na piśmie, wraz z podaniem numeru partii reklamowanego produktu widocznej na opakowaniu zbiorczym, w terminie 24 godzin.

2. W przypadku reklamacji jakościowej, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby SLODKIE wadliwego towaru, na koszt Zamawiającego.
W przypadku uznania reklamacji, koszt ten zostanie Zamawiającemu zrefundowany.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, SLODKIE ma prawo usunąć wadę lub wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym terminie. SLODKIE może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4. W przypadku wadliwości części zamówienia, postanowienia ust. 3 stosuje się tylko do części wadliwej. W pozostałym zakresie zamówienie uznaje się za zrealizowane prawidłowo.

5. Reklamacje dotyczące: towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą SLODKIE, szkód powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru lub niewłaściwym przechowywaniem po opuszczeniu magazynu SLODKIE, nie będą uwzględniane.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SLODKIE

1. SLODKIE zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku
o upadłość bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez SLODKIE, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz SLODKIE, kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.

3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, powstałej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez SLODKIE zawartej umowy dostaw, SLODKIE ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych i wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia brutto.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeżeli w terminie 30 dni od zaistnienia spór nie zostanie rozwiązany ugodowo, Strony poddadzą jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Warszawie.

Warunki Dostaw, Sprzedaży, Płatności Firmy Słodkie Upominki


Raty dla biznesu